انعکاس دلواری!

پشت این قصه/ عمو زنجیر بافی هم نباشد/ توانا بود هر که دانا بودی هست رفیق!... چمدان ببند و تمام حرفهایت را بیاور تا کوه به کوه در هم منعکس شویم!

/ 0 نظر / 18 بازدید